หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ภนาวรรณ  ศรีปัญญา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์โรงเรียน 14 ศูนย์จังหวัดภาคใต้ (14 จังหวัดภาคใต้)   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การสอบคัดเลือกนักเรียนดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
    เพื่อเดินทางส่ง-รับ ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2550 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ใน 14 ศูนย์จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดพัทลุง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
     สามารถนำการจัดการสอบมาใช้ในงานโครงการช่วงเวลานักเรียนมาเข้าค่ายอบรมที่ศูนย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th