หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   20 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-          แจ้งจำนวนผู้เข้าสอบการสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 2/2550 และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสอบ

-          แจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดสอบครั้งที่ 1/2550

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

-        พิจารณาผลการสอบวิชา 01 กฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารงาน 02 เทคนิค วิธีการทางกายภาพบำบัด 03 กายภาพบำบัดในโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการ

-         กำหนดการสอบฯครั้งที่ 3/2550 โดยพิจารณา สถานที่จัดสอบ กรรมการคัดเลือกและจัดทำข้อสอบ วันสอบ สถานที่สอบ กรรมการคุมสอบ การตรวจข้อสอบและนัดประชุมตัดสินผลสอบ

-          พิจารณาเกณฑ์การทุจริตในการสอบฯ

-         กำหนดการจัดทำข้อสอบฯ เพิ่มเติมเพื่อเข้าคลังข้อสอบฯ ในเดือนตุลาคม 2550

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวทางการจัดสอบฯ แนวโน้มคะแนนสอบและการพิจารณผลการสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพกายภาพบำบัด มาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาทางกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th