หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   20 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-          สถานที่จัดงานฯ อาคารสำนักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และอุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท โดยจัดในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ ? เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

-          รายละเอียดเรื่องแบบฟอร์มแผ่นพับ และโปสเตอร์ที่ใช้ในงานใช้ตามรูปแบบของคณะกรรมการฝ่ายผลิตสื่อ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

-          รูปแบบการจัดงานมี 5 ส่วน แบ่งเป็น (1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา (2) นิทรรศการให้ความรู้ทางกายภาพบำบัด (3) การบรรยายให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปและอาสาสมัครหมู่บ้าน (4) การบริการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (5) บูทแสดงสินค้า

-          พิจารณารายละเอียดเนื้อหาทางวิชาการ การดำเนินการในแต่ละส่วนของการจัดงาน และติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ

นัดประชุมครั้งต่อไป ศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ติดตามงานของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ เพื่อประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการฯ ในการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th