หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ส.ค. 2550    ถึงวันที่   03 ส.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น ฯ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    1.MOU สหกิจศึกษา กับบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต ฯและร่วมประชุมกับ บริษัทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

กิจกรรมที่  1. การลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต ในวันที่ 2 สิงหาคม 2550 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามจำนวน 6 คน คือ

1.1 ผู้แทนจากบริษัท  คือ คุณเจียมจิต เลาหวิริยกมล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณนิตยา ขุนสัน หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสุกัลยา บุญมาศ ห้วหน้าหน่วยสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวม 3 คน

1.2 ผู้แทนจาก ม.วลัยลักษณ์  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา  และนางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสหกิจศึกษาฯ

ผลการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้บบรลุความเข้าใจในเรื่องการสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านการดำเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา ตามบันทึกความร่วมมือ

กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมประชุม กับ บริษัทซี.พี.เซเว่น จำกัด(มหาชน) โดย นายเอกราช แก้วเขียว และนางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการ " University Executive Networking" ซึ่งจัดโดยสำนักธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่นจำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลการเข้าร่วมประชุม

1.ได้ทราบถึง แนวคิดและการจัดการกลยุทธ์ที่นำมาสู่ความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์   

2.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในเครือซีพี กลุ่มค้าปลีก

3.ได้เรียนรู้การสาธิตการเล่มหมากล้อม

4.ได้ทราบเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานของเครื อซีพี ประกอบด้วย

 ตำแหน่ง ระดับเจ้าหน้าที่ และระดับบัญชา

มีการเปิดโอกาสรับจากทุกสถานบันการศึกษา และมักจะเป็นการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม กล่าวคือ ต้องการค้นหา ความมุ่งมั่น และความปรารถนาในการทำงาน ทักษะในการสื่อสาร การทดสอบเบี้องต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การทำแบบทดสอบ อีคิว แบบทดสอบ Safety ในทีทำงาน การทำแบบทดสอบ Personality

ตำแหน่ง ระดับบริหาร

กลั่นกรองใบสมัครและส่งต้นสังกัดสัมภาษณ์ และส่งซินแซดู 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนางานต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th