หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนกิจการนักศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุดาณัฏฐ์  ขุนฤทธิ์แก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนกิจการนักศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   13 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม สำหรับพยาบาล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

สรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ

เรื่อง  การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม สำหรับพยาบาล ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย. 50

ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แนวคิดและทฤษฎี  การดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ในการดูแลผู้ทีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชต้องใช้ พยาบาล 3 ระดับ ในการดูแล

1.      ระดับวิชาชีพ (Professional  level)

2.      ระดับชำนาญ (Competence  level)

3.      ระดับวุฒิบัตร (Advanced  level ? Advanced  Practice  Nurses)

หลักการของการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

1.ปฏิบัติงานตามขอบเขตของความชำนาญเฉพาะทาง

2.ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความชำนาญในกลุ่มเป้าหมาย

3.ปฏิบัติบทบาททางคลินิคและการบำบัดพยาบาลทุกอย่างของพยาบาลวิชาชีพ

4.ปฏิบัติการดูแลด้วยตนเอง และจัดการในระบบการดูแลไปพร้อมกัน ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีปัญหาซับซ้อน ในระบบบริการที่ซับซ้อน และ/หรือในสถานการณ์ที่ต้องการการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพ

5.ทำการวินิจฉัยและบำบัดอาการ  โดยใช้กลวิธีการบำบัดทางจิต และการบำบัดทางชีวภาพอื่นๆ  รวมทั้งการให้ยาเมื่อเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย

6.ปฏิบัติบทบาทผู้ดูแลบำบัดหลัก  ทำหน้าที่ดูแลบำบัดแก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล   รายกลุ่ม  และรายครอบครัว

7.ปฏิบัติบทบาทรอง

            * ด้าน การศึกษา  การสอน/ให้ความรู้แก่บุคลากรกลุ่มอื่นและ/หรือนักศึกษาพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

            * การเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชน  บุคคลกลุ่มอื่น  องค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            * การวิจัย

            * การเป็นผู้นำด้านกฎหมายและจริยธรรม

            กลวิธีการบำบัดที่สำคัญ

            กลวิธีการบำบัดที่สำคัญ

          Therapeutic  relationship  (สัมพันธภาพบำบัด)

            Health  Teaching  and learning (การเรียนการสอนทางสุขภาพ)

            Environmental  management (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม)

            Activity  therapy (กิจกรรมบำบัด)

            Counseling  (การให้คำปรึกษา)

            Psychotherapy (การบำบัดทางจิต)

            Art  therapy  (ศิลปะบำบัด)

Play  therapy  (การเล่นบำบัด)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หลักการบำบัดทางพฤติกรรมความคิด

(Cognitive Behavior Therapy)

หลักการขั้นต้น

                อารมณ์ของคนเรานั้น  ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆโดยตรง  แต่เกิดจากการที่คนเราตีความ เหตุการณ์นั้นต่างหาก  นั่นคือ เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น  บุคคลก็จะตีความหมายและนำไปสู่การเกิดอารมณ์หนึ่งตามมา  ดังแผนภูมิต่อไปนี้

                สถานการณ์                    การคิด(การตีความ)                        อารมณ์

               โดยปกติแล้ว  เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตและทำให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ บุคคลนั้นมักจะตีความเหตุการณ์ต่างๆที่เตือนให้คิดถึงบาดแผลทางจิตใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปเสียทั้ง หมด  ซึ่งถือว่าเป็นความคิดทางลบ  และไม่อยู่ในความเป็นจริง  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บำบัดที่จะต้องช่วยให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนความคิดทางลบ และไม่อยู่ในความเป็นจริงนั้น  ให้เป็นความคิดในแง่บวก  และอยู่ในความเป็นจริงมากขึ้น  ซึ่งเมื่อผู้ป่วยสามารถทำได้แล้ว จะช่วยให้ผู้ป่วยลดความกลัวและความวิตกกังวลต่างๆลงได้  และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง

หลักการ

·              ผู้บำบัดต้องชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจว่า  ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนความคิดได้นั้น  ผู้ป่วยต้องรู้ตัว    เสียก่อนว่ากำลังอยู่ในความคิดที่ไม่เป็นจริงและไม่มีประโยชน์

·              ผู้บำบัดต้องช่วยให้ผู้ป่วยสามารถบอกถึงความคิดที่เป็นอัตโนมัติที่ไม่เป็นจริงและไม่มีประโยชน์ของตนเองให้ได้

·              ผู้บำบัดต้องชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าความคิดเหล่านั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป  และท้าทายความคิดของผู้ป่วยด้วยการตั้งคำถาม  เพื่อให้ผู้ป่วยคิดหาคำตอบ  และหาหลักฐานที่เป็นความจริงมาสนับสนุน  เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนความคิดทางลบที่ไม่เป็นจริงนั้นเสียใหม่

 

 

วิธีการสอน

1.              ผู้บำบัดอธิบายหลักการและเหตุผล  และประโยชน์ของการบำบัดทางความคิดให้ผู้ป่วยเข้าใจ  เพื่อผู้ป่วยจะได้ยินดีให้ความร่วมมือในการบำบัดต่อไป

2.              ผู้บำบัดอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจเกี่ยวกับความคิดที่เป็นอัตโนมัติ  ซึ่งผู้ป่วยมักจะชอบพูดกับยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้ป่วยเอง  เช่น  ให้ผู้ป่วยเล่าถึงสถานการณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตึงเครียด  และบอกให้ได้ว่าผู้ป่วยกำลังอยู่ในอารมณ์ใด (วิตกกังวล  โกรธ  รู้สึกผิด   เศร้า)  จากนั้นให้ผู้ป่วยบอกถึงความคิดที่นำไปสู่อารมณ์นั้น (เช่น  ในตอนนั้นคุณพูดกับตัวเองในใจว่าอย่างไร?)

3.              ผู้บำบัดอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าความคิดนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไป  ผู้บำบัดต้องและลองให้ผู้ป่วยหาหลักฐานหรือเหตุผล  มาสนับสนุนหรือลบล้างความคิดนั้น  และอาจให้ผู้ป่วยลองคิดในแง่อื่นดูบ้างว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  รวมทั้งให้ผู้ป่วยคิดถึงข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักถึงผลของการคิดทางลบที่ไม่อยู่ในความเป็นจริง

4.              ผู้บำบัดอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแบบฟอร์ม ABCDE  เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปทำเป็นการบ้านต่อไป

วันเวลา

A

สถานการณ์

B

ความคิด

C

ความรู้สึก

D

ความคิดใหม่

E

อารมณ์ใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร  โดยยึดหลักการบำบัดความคิด พฤติกรรมทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้รับคำปรึกษาโดยสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้บริการด้วยความจริงใจด้วยท่าทีที่อบอุ่น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การให้บริการด้านการให้คำปรึกษาโดย ยึดหลักการบำบัดทางพฤติกรรมความคิด(Cognitive Behavior Therapy)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th