หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่-ๅ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  
Best practice in clinical laboratory
Competency and workload analysis for medical technologists
Laboratory Management
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็ง และ Biomarkers
Stem cells and clinical applications
การค้นพบสายพันธุ์ดื้อยาของเชื้อ H5N1
Update HIV vaccine in Thailand
Biohazard waste management
CD298 : โปรตีนบนผิวเม้ดเลือดขาวที่ค้นพบโดยนักเทคนิคการแพทย์ไทย
Cell markers for Leukemia 
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็ง และ Biomarkers
ฃPost HAART : ผลกระทบของยาต้านไวรัสในผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อการตรวจทางห้องปฏิบัตืการ
บทบาทของสมาคมเทคนิคการแพทย์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ
    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคนิคการแพทย์มาใช้ในการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาองค์ความรู้สู่การวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th