หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาการจัดการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   27 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมสรรพากร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

- หน้าที่ความรับผิดชอบของกิจการตามประมวลฯ

- มาตรการภาษีปี 2549-2550

- ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร อละสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการตรวจสอบทางด้านภาษีอากร

- การตรวจสอบทางด้านภาษีอากร   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรได้ทุกวิชา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th