หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   20 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ Intel Educator Academy
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

- การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ Intel Educator Academy

- การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนานักเรียนและครูด้านวิทยาศาสตร์

- การจัดทำ Intel Educator Academy Roadmap   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ต้องมีส่วนร่วมในการหาเครือข่ายเพิ่มขึ้น

- เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของครูและนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโครงการ YSC ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และการร่วมกิจกรรมในงาน ICT 2008 ที่กทม.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th