หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   23 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการยุวสถาปนิก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  สถาปัยกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กิจกรรมทางอุตสาหกรรมเป็นกิจการทางสังคม การเรียนสถาปัยกรรมเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาสังคมทางกายภาพและรูปแบบชีวิต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ความรู้ความเข้าใจสภาวะของเด็กนักเรียน ม.ปลายที่จะปรับตัวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ให้ความรู้และแนวทางการทำ Road Show เพื่อการ Promote มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนการ Entrance

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th