หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สิริวัจนา  แก้วผนึก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   24 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มีนักศึกษาไปสหกิจ 1 คน ผลคือ นักศึกษามีความรู้ความสามารดี เหมาะกับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย สถานประกอบค่อนข้างพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งในเรื่องของวิชาการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่องาน รวมถึงเรื่องการปรับตัวในด้านต่างๆ ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

พยายามพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่ดีทั้งในด้านวิชาการและสังคม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการทำงานจริงได้ในอนาคต  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th