หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   24 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ชมรมคนสวน   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การดูแลผู้สูงอายุและการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

บรรยายเป็นวิทยาทาน เรื่องการดูแลผู้สูงอายุและการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ สถานที่ บ้านคุณภีม ภควเมธาวี ซอยร่วมพัฒนา 2  หมู่บ้านท่าเจริญ ข้างตลาดเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ โดยเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีความสุข สนุก พยายามไม่ให้หลงลืม และเป็นอัลไซเมอร์ การเตรียมตัว ร่างกาย สมอง ต้องทำเสียตั้งแต่ยังไม่แก่ โดยใช้ประสบการณ์ที่ได้รับรู้จากหลายแหล่ง บวกกับความรู้เชิงทฤษฎี รวมทั้งการทดสอบ เครื่องมือ ที่สร้างขึ้นมาเอง เรียกว่า PJ Smart test (PJ เป็นชื่อย่อที่เพื่อนๆเรียกเพียงจันทร์) ทดสอบความสามารถในการรับรู้ การคิด การตัดสินใจ และสมาธิ ผู้ฟัง 23 คน เป็นกลุ่มคนที่ ทำสวนแบบวนเกษตร จากทุกภาคของประเทศ เช่น สุรินทร์ เลย โคราช  ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา ฯลฯ ทุกคนสนุกสนานกับแบบทดสอบ และขอนำไปใช้ทดสอบลูกๆของตัวเอง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การได้ทดลองใช้เครื่องมือ PJ Smart test ซึ่งเป็นความสนใจที่พัฒนาขึ้นมาเอง เมื่อมีโอกาสได้ทดลองกับกลุ่มนี้ ทำให้เห็นความสนใจที่แตกต่างออกไป จากกลุ่มนักศึกษา โดยกลุ่มนี้เมื่อรับรู้ผล จะมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง ทำให้ต้องมาพิจารณาเรื่องนักศึกษา ว่าเหตุใดจึงขาดความกระตือรือร้นที่จะศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สิ่งที่คิดต่อมาคือ การพิสูจน์ความสามารถของการตัดสินใจของนักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยระบบที่ต่างกัน จะมีความสามารถทางการตัดสินใจที่ต่างกันมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการเรียนระบบ PBL กับ ระบบบรรยาย หรือ การเรียนในระบบ 2 เทอม กับ ระบบ 3 เทอม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th