หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   18 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   18 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำรายละเอียดเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เนื่องจากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือกายภาพบำบัด พ.ศ.2547 และเมื่อพิจารณาพบว่ายังขาดรายละเอียดเฉพาะซึ่งเป็นสาระสำคัญในคุณสมบัติของเครื่องมือดังกล่าว สภากายภาพบำบัดจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดรายละเอียดเครื่องมือกายภาพบำบัดขึ้นมา และเห็นชอบให้คณะทำงานจัดประชุมระดมสมองโดยเชิญคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการรักษาด้วยไฟฟ้า (Electrotherapy) จากสถาบันที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดทุกแห่งและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในรายละเอียดเครื่องมือกายภาพบำบัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ในฐานะเป็นผู้สอนรายเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เห็นว่าการประชุมระดมสมองเพื่อช่วยกันกำหนดรายละเอียดเครื่องมือทางกายภาพบำบัดเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.วลัยลักษณ์เป็นหลักสูตรใหม่ ดังนั้นคณาจารย์ในหลักสูตรต้องกำหนดรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดซื้อมาใช้ในการเรียนการสอน หากการกำหนดรายละเอียดเครื่องมือครั้งนี้เป็นไปด้วยดี ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถนำเอารายละเอียดแต่ละเครื่องมือมาใช้ได้เลย รวมถึงการได้ update วิวัฒนาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีที่มาในรูปแบบเครื่องมือรักษาที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่ขึ้นอีกด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประชุมครั้งนี้จัดเป็น 2 รอบ รอบแรกคือ 18 ก.ค.50 ซึ่งได้มีการมีการกำหนดให้แต่ละสถาบันรับผิดชอบในการเขียนรายละเอียดเครื่องมือทางกายภาพบำบัดแต่ละชิ้นไป ในส่วน ม.วลัยลักษณ์ รับผิดชอบ 1) ถังแช่พาราฟิน 2) เครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อน และ 3) เครื่องกดบีบสำหรับภาวะทางหลอดเลือด ซึ่งการกำหนดรายละเอียดของเครื่องมือทางกายภาพบำบัดประกอบด้วย 1) คุณสมบัติทางฟิสิกส์ 2) ผลทางสรีรวิทยา 3) ผลการรักษา 4) ข้อบ่งชี้ 5) ข้อห้ามและข้อควรระวัง 6) research support และในวันที่ 20-21 ส.ค. 2550 จะได้มีการนำเสนอและวิจารณ์ในส่วนที่แต่ละสถาบันรับผิดชอบ ซึ่งจะนำมาสู่รายละเอียดเครื่องมือทางกายภาพบำบัดฉบับสมบูรณ์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th