หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริญาพร  การสอน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   10 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยบูรพา   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  (ในเอกสารเเนบไฟล์)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  (ในเอกสารเเนบไฟล์)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  (ในเอกสารเเนบไฟล์)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th