หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกพงษ์  จุลเสนีย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีคณะสถาปัตย์ฯแห่งประเทศไทย ม.นเรศวร   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาคณะบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ครั้งที่ 1/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1.  การประชุมสถาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ครั้งที่ 1/2550 การประกาศแนวทางการดำเนินการในปี 2550-2551
2.  NQF แต่งตั้งผู้แทนเพื่อร่วมกับ สกอ. หาแนวทางกำหนดกรอบมาตรฐานขั้นต่ำในการทำ ระบบ Course Syllabus ของประเทศ
3. การทำวารสารของสภาฯ
4. (ที่ มจ.ธ) นิทรรศการ/ถ่ายภาพ/After The Flood/Katrina

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ข้อ 1-4 ทำมาแล้ว ให้อาจารย์ในสำนักวิชาฯ ทราบและเท่าทันเหตุการ
และนำภาพมาถ่ายทอดสู่อาจารย์ในสำนักวิชาฯ เพื่อช่วยในการบรรยายและการสอน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาในการเรียนการสอน มีการนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน (ห้องสมุดภาพ)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th