หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์อนามัยที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 วิทยากร ?ภาวะโลกร้อน...ท้องถิ่นช่วยได้อย่างไรรุ่นที่ 4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องอัญชัญ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 51 คน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดกระบี่  จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจาก ประโยชน์ :  (1) เผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (2) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรท้องถิ่น (3) เสนอวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม โดยใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน (4) เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เป็นการนำเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ อปท. จะกลับไปดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต กำลังประสบปัญหานำเสีย และเสนอโครงการทำบ่อบำบัดนำเสีย โดยเฉพาะที่ อ่าวนาง นำเสียเกิดจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ตั้งบ้านเรือนในหมู่ 2 จนมีปริมาณนำเสียมาก ในขณะที่ที่ดินในบริเวณนี้มีราคาแพงมาก จึงได้ซื้อที่ดินบริเวณหมู่ 4 เพื่อใช้เป็นที่สร้างบ่อบำบัดนำเสีย แต่ชาวบ้านยังไม่ยินยอมให้สร้าง สมาชิกในห้องอบรมมีความเห็นว่า ควรจะมีการเจรจากันอย่างเปิดเผย และชุมชนหมู่ 2 ควรจะมีวิธีจัดการกับนำเสีย ภายในหมู่ของตนเองด้วยส่วนหนึ่ง อาจเป็นวิธีที่ทำให้ประชาชนในหมู่ 4 ยอมรับได้บ้าง

กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี (1) เสนอโครงการถนนปลอดถังขยะ เพราะประสบปัญหาไม่มีที่วางถังขยะหน้าบ้าน จึงทำเวทีชุมชน หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยให้ประชาชนเลือกเสนอวิธีการที่จะยอมรับร่วมกันได้ ตั้งแต่ การสั่นกระดิ่งเป็นการบอกว่ารถขยะมาถึงแล้ว การนัดเวลาที่ตกลงร่วมกัน หรือการวางถัง โดยนับไป 3 เสาไฟฟ้า ตกที่บ้านใครก็ต้องยอมรับ

กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2)และ พัทลุง เสนอโครงการกระบวนการประชาคมเรื่องการกำจัดมูลฝอยเพื่อลดปริมาณ ขยะ และให้ความข้อมุลย้อนกลับ กลุ่มนี้ยังไม่มีปริมาณขยะมาก แต่มีความตั้งใจที่จะไม่ซื้อถังขยะ โดยการลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด

กลุ่มนครศรีธรรมราช (1) เสนอวิธีการสำรวจขยะ การทำบัญชีขยะครัวเรือน ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน สอนการแปรสภาพขยะ  การทำกระเป๋าจากเศษวัสดุ แจกถุงปุ๋ยใส่กับข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก การทำธนาคารขยะทอดผ้าป่าขยะ การทำตลาดนัดรีไซเคิล

กลุ่มนครศรธรรมราช (2) เสนอวิธีการจัดการขยะกลุ่มชายทะเล โดยมีกลุ่มยุวชนช่วยเก็บเศษขยะ (บริเวณเขาพลายดำ สิชล) โดยมีประชาชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน

ในกลุ่มที่มีขยะแห้งพวกใบไม้ สำนักงานพัฒนาที่ดิน มี ผง ภด 2 ใช้ดรยบนกองใบไม้ ทำให้ย่อยสะลายตัวได้รวดเร็ว เป็นปุ๋ยได้ดี หรือถ้าเป็นขยะเปียกสามารถใช้ EM (Effective Micro organism) ได้

ในการฝึกอบรมทุกครั้งได้ทดลองให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้แบบ ทดสอบ PJ Smart test เพื่อดูความเป็นไปได้และความแม่นตรงของข้อมูลจากผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 4 ครั้ง รวมทั้งผู้จัดการประชุมที่มีมากกว่า 200 คน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และ การวิจัยสถาบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th