หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   25 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   29 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์อนามัยที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

วันที่ 25 มิย. 2550บรรยายเรื่อง ?ภาวะโลกร้อน...ท้องถิ่นจะช่วยได้อย่างไร? รุ่นที่ 3  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องบุศราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 46 คน จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 คน จังหวัดชุมพร 8 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 คน จังหวัดกระบี่ 3 คน จังหวัดพังงา 9 คน จังหวัดภูเก็ต 1 คน จังหวัดระนอง 2 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากเทศบาล 33 คน จาก อบต. 13 คน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

วันที่ 29 มิย. 2550 เป็นการวิพากษ์ ให้ข้อมูล และ ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการอบรม

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่เข้าร่วมประชุมเป็นพื้นที่ที่ปัญหาขยะยังไม่ถึงขั้นรุนแรง หลังจากได้รับความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก มาจากสิ่งใดบ้าง และการสร้างความคิดเชิงบวก ทำให้มีการเตรียมโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จัดทำโรงเรือน สต๊อกขยะ แยกขยะก่อนเก็บ

กลุ่มจังหวัดชุมพร เสนอเรื่องการรักษา แก้ปัญหานำเน่าในชุมชนคลองน้อย (หมายถึง ลำคลองขนาดเล็กที่มีกระจายอยู่ทั่วไป) เพื่อป้องกันไม่ให้นำเสียรุนแรงมากขึ้น

กลุ่มจังหวัดระนอง และกระบี่ เสนอโครงการบ่อบำบัดนำเสียในชุมชน โดยในจังหวัดระนอง ตั้งเป้าหมายขั้นตำในปีแรกว่าจะทำได้ 14 จุด และขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพราะคาดหมายว่าถ้าไม่รีบทำอาจเกิดเป็นปัญหาใหญ่ เช่นที่ อ่าวนาง ของจังหวัดกระบี่ ที่แม้ว่าจะมีงบประมาณถึง 200 ล้านบาท และมีสถานที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถสร้างบ่อบำบัดได้ เนื่องจากเป็น ของเสียขนาดใหญ่ที่อยู่ในชุมชน จึงยังมีเสียงคัดค้าน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำข้อมูลที่ได้มาเตรียมจัดการเรียนการสอนสาธารณสุขทั้งในระดับ ป.ตรี และ โท

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th