หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   18 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   18 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    รับเชิญบรรยายพิเศษ สหกิจศึกษากับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้รับเชิญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  " สหกิจศึกษากับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย" โดยผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตภาคใต้ และจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ประมาณ 100 คน 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการด้านสหกิจศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และทราบว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมีแผนที่จะพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาเป็นของตนเอง และจะหาทุนประมาณ 40 ทุน เป็นทุนเรียนฟรีร่วมกับสถานประกอบการและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มในปีการศึกษา 2551 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th