หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   16 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    MOU สหกิจศึกษากับ บริษัทอินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

โครงการสหกิจศึกษาฯ ได้กำหนดลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ บริษัทอินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ ในวันจันทร์ ที่  16 กรกฎาคม 2550 ณ ที่ทำการบริษัท โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา จำนวน 5 คนคือ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

3.นายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา

4.นายอนันต์เดช ศรีราพร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.นางสาวอติรัตน์ หวานนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้แทนบริษัทอินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ ที่ลงนามความร่วมมือ

1.คุณปฐม จิโรจโชติชัย ตำแหน่งรองผู้จัดการ

2.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

3.หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างกันในวันนี้ ก็จะแสดงถึงระดับความสัมพันธ์ที่สูงขึ้น ระหว่างมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ ในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและเป็นช่องทางที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการอื่น ๆ ต่อไป ทั้งด้านการวิจัย การศึกษาดูงานระหว่างกัน ฯลฯ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th