หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   16 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณบดีสาขาพยาบาลศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

- การนำเสนอ research nurse ในโรงพยาบาล

- จำนวนการรับนักศึกษาตามแผน

- การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านการพยาบาล

- การจัดอบรมพยาบาลด้านการผดุงครรภ์



   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- น่าจะสนับสนุนให้โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคมีการจัดตั้งทีม research nurse ในโรงพยาบาล

- ควรวางแผนเรื่องการรับนักศึกษาตามความต้องการของสังคมโดยเน้นการคัดเลือก และนักเรียนที่มีคุณภาพ

- การพัฒนาอาจารย์ด้านการผดุงครรภ์เป็นสิ่งที่ดีในบทบาทพยาบาล และสร้างแนวทางการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

- กระตุ้นให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการอย่างทั่วถึง



  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- นำองค์ความรู้มาพัฒนาการทำงานของบทบาทพยาบาลเพิ่มขึ้นในฐานะผู้วิจัย

- สร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตที่รับเข้ามาเพื่อไม่ให้มีการออกกลางคัน หรือสำเร็จในเวลาที่ระบุในหลักสูตร

- คิดทำงานวิจัยให้ต่อเนื่องและสร้างทีมผู้วิจัย







พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th