หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีดา  บุญอมร   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   11 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมบัญชีกลาง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Information Technology
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. ระบบปฏิบัติการ 

2. การพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ

3. การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

4. ระบบจัดการฐานข้อมูล

5. ระบบการสื่อสารข้อมูล

6. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบ

7. การตรวจสอบวงจรรายจ่าย

8. การตรวจสอบวงจรรายได้

9. ความรู้เกี่ยวกับกม. ด้านการพิทักษ์สิทธิของบุคคล

10. พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ความรู้ใหม่เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ  และสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการสอบทานการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยได้     

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 อาจต้องนำมาตรฐานมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะงานของมหาวิทยาลัย  และพัฒนาให้เป็นมาตรฐานของมวล.ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th