หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เรวดี  เพชรศิราสัณห์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   29 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Selected Quantitative in Nursing Research
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

Regression analysis

Logistic Regression analysis

Structure Equation Model analysis

Hierachy Longitudinal Method   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยทางด้านการพยาบาลได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ถ่ายทอดแก่คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาการประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th