หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   02 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รร.สุราษฎร์พิทยา,รร.ภูเก็ตวิทยาลัย,รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชาสัมพันธ์และสัมมนาโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10 (YSC 2008)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

- ประชาสัมพันธ์โครงการ YSC 2008

- กิจกรรมสัมมนากระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานแบบวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ YSC 2008 เพิ่มขึ้น

- กิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำโครงงานแบบวิจัยเพิ่มมากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ครูอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และสัมมนาโครงการ YSC 2008 สนใจส่งข้อเสนอโครงงานและเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th