หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บุญส่ง  หวังสินทวีกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การสัมมนานี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 ? 6 กรกฎาคม 2550

           

            Stem Cell เป็นเซลล์ที่ไม่มีความจำเพาะ มีความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้อย่างไม่มีขีดจำกัด หรือทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสลายเนื่องจากโรค และการบาดเจ็บต่าง ๆ Stem Cell ที่ใช้เพื่อการวิจัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็น Adult Stem Cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวน้อยกว่า Embryogenic Stem Cell พบได้ในเนื้อเยื่อหลายชนิด ทั้งเนื้อเยื่อที่มีการสร้างเซลล์ทดแทนอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เช่น ไขกระดูก ผิวหนัง และเยื่อบุทางเดินอาหาร ตลอดจนสมอง และหัวใจ โดยในการทางการแพทย์ ได้มีการวิจัยนำ Stem Cell มาเพาะเลี้ยง และบังคับให้เซลล์พัฒนาต่อไปเป็นเซลล์ของอวัยวะที่ต้องการ เพื่อนำไปรักษาโรคที่เกี่ยวเนื่องจากความเสื่อมของเซลล์ที่อวัยวะนั้น ๆ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ทิศทางการศึกษาวิจัย และพัฒนาด้าน Stem Cell ในประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่มีทิศทาง และไม่เป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจนปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องของจริยธรรม และระบบมาตรฐาน รวมทั้งไม่มีการรับรองทางการแพทย์ ดังนั้นการวิจัยที่ผ่านมายังอยู่ในระยะของการทดลองเท่านั้น แม้การวิจัย Stem Cell จากไขกระดูก และผิวหนังจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่จำเป็นจะต้องวิจัยเพื่อพัฒนา และสร้างวิชาการแนวใหม่ในการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพต่อไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป

 

          การสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายดังนี้

 

5 กรกฎาคม 2550

-นโยบาย และแนวทางการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุญยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

-การนำเสนอผลงานวิจัยด้านชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด และวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (โครงการที่ได้รับทุน จาก วช.)

          (1) การพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจาก Stem Cell ไขกระดูก

โดย ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์ โครงการการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

          (2) การพัฒนาเซลล์กระดูกจาก Stem Cell ผิวหนัง

โดย ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์ โครงการการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

          (3) การพัฒนา Stem Cell จากกระแสเลือด พัฒนาเป็นเซลล์บุหลอดเลือด

โดย ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์ โครงการการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

          (4) การพัฒนาห้องปฏิบัติการเตรียม Stem Cell เพื่อการรักษาผู้ป่วย

โดย ดร.มลนิภา ศิลาอาสน์ โครงการการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

          (5) การพัฒนา Stem Cell ไขกระดูกด้วยสารอินทรีย์สกัดจากเปลือกหอย

โดย ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

          (6) การจำแนกการแสดงออกของ Gene ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคอนโดรไซท์ จาก Stem Cell ชนิดมีเซนไคม์

โดย จิราพร จรอนันต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

          (7) การศึกษาพัฒนาสารโครงร่างเพื่อ Stem Cell: Potential of collagen/crab chitosan matrix for application in tissue engineering

โดย ดร.จารุภา วิโยชน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

          (8) การศึกษาการเตรียมเนื้อเยื่อโครงสร้างสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียม

โดย ดร.บวรลักษณ์ อุนคานนท์ ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

          (9) วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน: ผลของ Hyaluronan ต่อเซลล์กระดูกอ่อนที่เลี้ยงบน gelatin scaffold

โดย รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

          (10) Efficacy of intramyocardial autologous angiogenic cell precursors injection for ischemic cardiomyopathy

โดย นพ.เพิ่มยศ เรืองสกุลราช โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

 

          (11) งานวิจัยด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนังในประเทศไทย

โดย นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ ศูนย์นวัตกรรมเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะสังเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

6 กรกฎาคม 2550

-การนำเสนอผลงานวิจัยด้านชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด และวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (โครงการที่ได้รับทุน จาก วช.)

 

          (1) Application of Stem Cell: Osteoblast for study of efficacy of bone forming agents, menatretenone

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ณรงค์ บุณยะรัตเวช ศิริราชพยาบาล

 

           (2) Transplantation of Stem Cell and Revascularization in chronic ischemic heart disease (TSCR-IHD); preliminary report

โดย นพ.เกรียงไกร เฮงรัศมี โรงพยาบาลโรคทรวงอก

 

            (3) Mesenchymal Stem Cell Therapy: a novel approach for hoarseness

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมยศ คุณจักร โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

          (4) Autologous peripheral blood Stem Cell treatment of Diabetic ulcer; a preliminary report

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 

          (5) Transcatheter injection of bone marrow derived endothelial progenitor cell to preserve left ventricular function after myocardial infarction

โดย รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

          -เสวนาเรื่อง การส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยในมุมมองของจริยธรรม โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

          นอกจากนี้มีการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และมีนิทรรศการผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากภาคเอกชนในการวิจัย Stem Cell   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Congress on Stem Cell Research) ทำให้ทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ Stem Cell และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทราบเกี่ยวกับแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ โลหิต และหลอดเลือด ซึ่งเป็น innovation ในการรักษาโรค ซึ่งองค์ความรู้ตรงนี้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการศึกษา และวิจัย รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ต่อไป 

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เนื่องจากว่าเทคนิคเกี่ยวกับ Stem Cell ยังต้องมีการศึกษาต่อไป ทั้งการ Culture และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ รวมทั้ง monitor ในการใช้ ว่ามีข้อดี ข้อเสีย หรือข้อห้ามใช้อย่างไร ซึ่งจะต้องทำการศึกษาไปในลักษณะของคู่ขนานกัน เนื่องจาก safety profile ยังมีไม่มาก ดังนั้นการศึกษาวิจัย และการประยุกต์ใช้ จะต้องทำการศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th