หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมกับส่วนวิเทศน์สัมพันธ์   จังหวัด  พังงา
  เรื่อง/หลักสูตร    การสัมมนาภายใน 3 หน่วยงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนวิเทศน์สัมพันธ์ และโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน ในด้านการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะสหกิจศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการในโครงการสหกิจศึกษาฯ และการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศร่วมกับส่วนวิเทศน์สัมพันธ์  โดยโครงการสหกิจศึกษาฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และนายเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา      ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.        การปรับตัวเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 4  การบริหารจัดการภารกิจหลัก ในรายงานประจำปี เพื่อการควบคุมคุณภาพภายใน

2.        การนำผลประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3.        ได้แนวทางการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

4.        การจัดทำ ผังงานระบบ Flow Chart สหกิจศึกษา

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th