หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล/สถานประกอบการ   จังหวัด  สุพรรณบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา 5 โรงพยาบาล ในเขตภาคกลาง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

การเรียนตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ต้องอาศัยความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้เข้าด้วยกันและยังเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญทางวิชาชีพ  การปฏิบัติงานของนักศึกษายังคงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของนักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  เนื่องจากอาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของประชาชน จึงต้องมีผู้ควบคุมที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547  มาตรา 28 วรรค 3 และ วรรค 4 ดังนั้นการออกปฏิบัติงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ในครั้งนี้  จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปซึ่งมีมาตรฐานของงานทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาเทคนิคการแพทย์กำหนดไว้สำหรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์  การไปนิเทศจึงเป็นการติดตามเพื่อสนับสนุน แก้ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของหลักสูตร มหาวิทยาลัย กับห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์(กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก)ของโรงพยาบาล พระจอมเกล้า เพชรบุรี  โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสมุทรสงคราม โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทย์  เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th