หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   24 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   24 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    15 ปี มวล.ก้าวย่างอย่างมั่นใจกับการศึกษาไทยด้วยสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  ได้รับทราบหลักการ แนวคิด และการดำเนินการเรื่องสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับทราบหลักการ แนวคิด และการดำเนินการเรื่องสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้รับทราบหลักการ แนวคิด และการดำเนินการเรื่องสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th