หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ก.ค. 2550    ถึงวันที่   05 ก.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ 4 "มิติใหม่ของการวิจัยและการจัดการความรู้ด้านสารเสพติด"
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

-วิสัยทัศน์การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติดในประเทศไทย และสถานการณ์องค์ความรู้ด้านสารเสพติดในประเทศไทย

- วิธิปฏิบัติในการวิจัยด้านสารเสพติด

ระบบข้อมูลสนเทศด้านสารเสพติด

กฏหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมในประเทศไทย

- เนื้อหาอื่นๆอีกมากมายดู file จากเอกสารที่แนบ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

ประเทศไทยยังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดและการค้าสารเสพติดมากมาย  โดยเฉพาะปัญหายาบ้าทั้งในแง่ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสุขภาพ  นอกจากนั้นยังมีการใช้สารเฮโรอีน ซึ่งนำมาซึ่งปัญหาเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์  โรคไวรัสตับอักเสบและวัณโรคตามมา  ซึ่งในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดยังต้องการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 

สิ่งที่ได้คือเครือข่ายวิจัยเพื่อการพํฒนางานวิจัยและรู้แหล่งทุน ข้อมูลเพื่อการสร้างองค์ความรู้ต่อพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th