หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุจรีย์  แซ่จิว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   29 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

ทิศทาง และนโยบายในการควบคุมปัญหาหมอกควันและปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์และบทเรียนในการแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

สถานการณ์ปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เสวนาปัญหาโลกร้อน

การนำเสนอผลงานวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ

การแก้ปัญหาการทำงานในที่อับอากาศ

การประยุกต์ใช้ GIS ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/ เกณฑ์หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การศึกษาปัญหาการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th