หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ไพศาล  พุมดวง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   29 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ (WUNCA 17 )   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    VOIP Open Source Workshop
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

IP Telephony subsystem : Overview of SIP components

Intro to Asteriskand SER

แนะนำ IP Telephone SIP การใช้งาน การติดตั้งระบบ Server

การ Configurations Asterisk  การจัดการผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับชุมสาย PSTN  การนำระบบไปประยุกต์ใช้งาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำประมาประยุกการใช้งานระบบ IP Telephone SIP  เพื่อใช้งานระบบ PC telephone 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

หาแนวทางนำระบบมาประยุกต์กับระบบของทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้ใช้บริการระบบ SIP Telephone  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th