หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   29 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/ กรมควบคุมโรค   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมวิชาการ ในห้วข้อ

- สถานการณ์ปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดม, ประสบการณ์และบทเรียนในการแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ,ปัญหาโลกร้อน

-เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหาการทำงานในที่อับอากาศ

- การประยุกต์ GIS ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนางานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล

-และการนำเสนอผลงานวิชาการ 18 เรื่อง (oral)

พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการ (oral presentation) ในหัวข้อ "การปนเปื้อนสารตะกั่วในบ้านพักอาศัยของช่างตอกหมันเรือ" ตามเอกสารแนบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมได้ประสบการณ์ในการนำเสนอผลงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนางานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th