หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   25 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สกอ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ สกอ.
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. วิธีการประเมินภายในของ สกอ

2. ดัชนีชี้วัด 44 ข้อ 9 หมวด

3. เป็นการอบรมผู้ประเมิน 2 วัน สำหรับ ผู้เคบประเมินมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. เป็นผู้ประเมินของ สกอ สำหรับ ปี 2551

2. เป็นพี่เลี้ยงแนะนำการประเมินได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จะเป็นพี่เลี้ยงให้ มวล. ได้ ร่วมกับส่วนส่งเสริมวิชาการ ในเดือนตุลาคม 2550

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th