หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิสอวน.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สรุปการดำเนินงานค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปี 2549
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. สรุปรายงานของศุนย์แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ทุกสาขา ปี 2549

2. การเตรียมแข่งขันดาราศาสตร์

3. การเตรียมจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปี 2550

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. นำมาแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

2. แนวทางจัดค่าย ปี 2550  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ดำเนินการ MOU กับเครือข่ายโรงเรียน ทั้ง 14 จังหวัด 16 ศูนย์โรงเรียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th