หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถานทูตออสเตรเลีย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    An International workshop on university governance
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

1. การพัฒนาองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย

2. การหาแหล่งเงินของสภามหาวิทยาลัย

ความรู้จากออสเตรเลีย ไต้หวัน ยุโรป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. การนำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีเพียง 10 คน ที่เป็นคนจากภาคธุรกิจ เพื่อให้นำเงินเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้น

2. การสร้างเคริอข่ายกับภาคเอกชน

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  อาจสร้างแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยใหม่ขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th