หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดงานนัดพบแรงงานประจำปี 2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ก.ค. 2550


  เนื้อหา ?
  

โดยโครงการสหกิจศึกษาฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนำสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บริการวิชาการ ในงานมหกรรมนัดพบแรงงานประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2550  จัดโดย สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ลานกิจกรรมลาชพฤกษ์ไนท์บาร์ซา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างและผู้เข้าสมัครงาน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา  โดยมีการออกบูธจัดนิทรรศการจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดนครศรีธรมราช และการฝึกอบรม 108 อาชีพ จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.ได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักณ์และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่องและจะเป็นความร่วมมือในการจัดนัดพบแรงงานย่อยที่หมาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

2ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ การอบรมอาชีพอิสระแก่นักศึกษา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากการหารือกับ ท่านจัดหางานจังหวัด นครศรีธรรมราช คุณกุรุพินธ์ นิตยานันทะ ได้แนวทางเกี่ยวกับการจ้างงาน ของนิสิต นักศึกษา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดส่งนักศึกษานักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ โดยได้แนะนำให้เข้าพบท่านทูตแรงงานเพื่อหารือแนวทางการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานต่อไป โดย ทั้งนี้โครงการสหกิจศึกษาได้กำหนดเข้าพบสถานประกอบการในประเทศสิงคโปร์ช่วงวันที่ 25-29 มิถุนายน 2550พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th