หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   26 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

ประชุมแผนการดำเนินงานการจัดงานโครงการสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติ ซึงจะจัดขึ้นประมาณตุลาคม 2550 โดย

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดำเนินการมี ดังนี้

 1. วางแผนและดำเนินการจัดงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติในส่วนกลางตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย
 2. ประสานงานเพื่อหาเครือข่ายร่วมในการจัดงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติในส่วนภูมิภาค
 3. ให้คำปรึกษา ประสานงาน และสนับสนุนการจัดงานของเครือข่ายร่วม
 4. ประสานงานกับคณะอำนวยการ คณะกรรมการชุดต่างๆ เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง
 5. ประเมินผลการจัดงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติในส่วนกลางและเครือข่ายเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ
 6. ปฏิบัติภารกิจตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

วาระที่ 2 วางแผนการดำเนินการจัดงานกายภาพบำบัดแห่งชาติ

2.1 กำหนดเวลาและอภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดในการดำเนินการเตรียมพร้อมในส่วนต่างๆ เช่น จัดหาเครือข่าย ประสานงานกับเครือข่ายในเรื่องการดำเนินงาน การสนับสนุนสื่อต่างๆ จากส่วนกลางสู่ภูมิภาค สถานที่จัดงานในส่วนกลาง การติดต่อประสานงานกับอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการจัดงาน

2.2 แบ่งงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดงาน ดังนี้

 • ประสานงานกับอนุกรรมการอำนวยการ อ.พัชรี คุณคำชู
 • ประสานงานกับอนุกรรมการวิชาการ อ.อโนมา สันติวรกุล
 • ประสานงานในการจัดหาสถานที่จัดงานในส่วนกลาง อ.ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย อ.เฉลิมพงศ์ ไพนุพงษ์
 • จัดหาเครือข่ายร่วม อ.อัญชลี ฝูงชมเชย
 • ประสานงานเครือข่ายร่วม อ.ศุภฤกษ์ นาวารัตน์
 • ประเมินผลการจัดงานในส่วนกลาง อ.ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย และอ.นพพล ประโมทยกุล
 • ประเมินผลการจัดงานในส่วนภูมิภาค อ.สาลิน เรืองศรี อ.สวิตา ธรรมวิถี

2.3 การประชุมครั้งต่อไปจะต้องได้ข้อมูลและความคืบหน้า ดังนี้

 • รายชื่อเครือข่ายร่วมพร้อมการสนับสนุนที่เครือข่ายร่วมต้องการสำหรับการจัดงาน
 • สถานที่จัดงานในส่วนกลาง วัน เวลาการจัดงาน รูปแบบและกิจกรรมในงานรวมถึงสื่อโสต อุปกรณ์ที่จำเป็น
 • รูปแบบและแบบประเมินการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นัดประชุมครั้งต่อไป 27 กรกฎาคม 2550   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  หลักสูตรร่วมเตรียมการจัดงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติในส่วนกลาง และอาจเป็นเครือข่ายร่วมเพื่อจัดงานสัปดาห์กายภาพบำบัดแห่งชาติที่จ.นครศรีธรรมราช

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th