หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อนุชิต  ชินาจริยวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Griffith University , Brisbane, Queensland, Australia   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Fruit Research Research
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

ติมตามงานวิจัยที่ได้ปฏิบัติเมื่อปที่แล้ว (2549) และร่วมปรึกษาหารือกับ Professor R.A.I. Drew ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ฯ ณ International Centre for the Management of Pest Fruit Flies, Griffith University, Brisbane, Queensland, Australia ตั้งแต่วันที่ 15-22 มิถุนายน 2550

เนื้อหาของการปรึกษา เป็นเรื่องสืบเนื่องของการวิจัยที่เกี่ยวกับ Fruit Flies การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ละการเตรียมการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำมาใช้ประยุกต์เป็นความรู้ การควบคุมมลงวันทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้พฤติกรรม

สามารถนำมามาประยุกต์ให้นักศึกษา ทำปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เป็นข้อมูลการควบคุมแมลงวันทอง ด้วยการใช้พฤติกรรมของแมลงวันทอง

ใช้ในด้านการศึกษาชีวิทยาละพฤติกรรมของแมลงวันทองในประเทศไทยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th