หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  ได้ไปดูหลายอย่าง แต่เน้นเซลล์ต้นกำเนิด ได้ทราบว่ามีพัฒนาการไปไกล ใช้รักษาโรคหลายโรคในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่างของการกล้าทำในสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าไม่น่าทำได้ เป็นแบบอย่างของการมีวิสัยทัศน์ และการกล้าออกนอกกรอบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เตรียมห้องปฏิบัติการสำหรับงานด้านเซลล์ต้นกำเนิด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ต้องใช้เวลาในการพัฒนา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th