หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีชา  รัสมี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   25 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มิติใหม่ของงานห้องสมุด : การตลาด & ความรับผิดชอบต่อสังคม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

เป็นการบรรยาย เรื่อง การตลาดพิชิตรอบทิศทาง โดย คุณชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์

- Library Marketing โดยคุณวิทยา จารุพงศ์โสภณ

- กลยุทธ์การสร้างพันธมิตร กรณีศึกษา ห้องสมุดมารวย โดย

คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ และ คุณผาณิต เกิดโชคชัย ดำเนินรายการโดยคุณ สรณะ ฉายประเสริฐ

- การบรรยาย งาน CSR กับห้องสมุด โดย คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ทำให้ทราบถึงการปรับเปลียนบทบาทงานบริการห้องสมุด ที่ต้องคำนึงถึงคุณประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่  การบริหารจัดการภายในองค์กร จะทำอย่างไรหากเปรียบห้องสมุดเหมือนองค์กรธุรกิจแล้วไม่ขาดทุน 

- วิธีการนำหลักการตลาดมาประยุกค์ใช้กับงานห้องสมุด  ซึ่งจำเป็นต้องรู้จักกลุ่มลูกค้า และการจัดบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท

- หลักการบริการลูกค้าแบบคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า "ต้องให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น" ไม่จัดเก็บของที่ไม่มีประโยชน์

- จำเป็นต้องหา เอกลักษณ์เฉพาะของห้องสมุด ทำอย่างไร เมื่อเกิดสภาวะการณ์หนึ่ง แล้วผู้ใช้จะต้องนึกถึงห้องสมุดโดยอัตโนมัติ

การรับผิดชอบต่อสังคม

ห้องสมุดจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดย จัดบริการให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุดทุกประเภท รวมถึงสังคมรายรอบ ต้องคำนึงถึงผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย เป็นต้น

การหาพันธมิตรในการทำงาน จำเป็นต้องมีการพึงพาอาศัยกันละกันเพื่อให้งานสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง โดยจำเป็นต้องให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายของกลุ่มพันธมิตร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแนะนำการให้บริการ

- ปรับปรุงงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนทางสังคม โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก

- วิธีการรักษาลูกค้า (ผู้ใช้บริการ) ให้มาใช้บริการห้องสมุดอีก พร้อมทั้งพยายามหาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการด้วย

- งานบริการเป็นหน้าตาของห้องสมุด ทำอย่างไรจึงจะรักษาหน้าตาไว้ให้ดีที่สุด ผู้ใช้เกิดความประทับใจพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th