หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นวพร  ไชยเสน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   21 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   24 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน)   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    AJAX for JAVA Developers
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

- JavaScript In A Nutshell
- XML In A Nutshell
- Documetn Object Model
- Introduction to AJAX
- Introductin to DWR
- Introductio to Dojo

หมายเหตุ มีผู้เข้าอบรมร่วมอีก 5 คน ดังนี้
1. ประเสริฐ สุดชดา
2. จักริน วีแก้ว
3. สมคิด ตันตระกูล
4. สาวิตรี นวลสง
5. สุภาพร ทองจันทร์

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำหลักการของ AJAX มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Application ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำ AJAX มาประยุกต์ใช้กับ PHP Web Application

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th