หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริญาพร  การสอน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   18 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   18 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะทำงานระบบสหบรรณานุกรม (UC)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

ด้วยประธานคณะทำงานได้กำหนดให้ประชุมคณะทำงานกลุ่ม system และ catalog เพื่อนำข้อมูลที่ให้เเต่ละมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขข้อมูลขึ้นระบบสหบรรณานุกรม โดยใช้โปรแกรม Pseudo code ที่บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น พัฒนาเสร็จเรียบร้อยเเล้ว   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ขั้นตอนการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลขึ้นสู่ระบบ (ในส่วนของหนังสือ) ดังเอกสารแนบไฟล์

2. ขั้นตอนการแก้ไขและอัพเดทข้อมูลขึ้นสู่ระบบ (ในส่วนของวารสาร) ดังเอกสารแนบไฟล์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การเข้าดูเอกสารรายงานการประชุมของคณะทำงาน UC ไปที่  http://www.thailis.or.th/ เลือกเมนู ระบบบริหารเอกสารของUC 

     2. การแก้ไขข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

            2.1 ในส่วนของหนังสือ  

            ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ทางบริษัทจะส่งเมลล์แจ้งให้ผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลัยรับทราบและให้เข้าไปตรวจสอบ bib ที่เราเป็น master ซึ่งไฟล์จะเป็นสกุล CSV  โดยเข้าไปที่ http://uc.thailis.or.th/   เลือก EDIS แล้ว download ไฟล์มาเพื่อแก้ไขที่ bib ที่ local ของแต่ละมหาวิทยาลัย

            ในไฟล์ CSV จะประกอบไปด้วยข้อมูล 2 record ได้แก่

                        tag907  เพื่อให้ทราบว่า bib ที่เราจะต้องทำการ add tag 035 คือ bib ไหน

tag035  เพื่อ add ข้อมูลจาก tag035 ลงใน tag 035 ของ local  (ซึ่งมาจากtag003+001)

                             *โดยจะทำการส่งข้อมูลขึ้น UC ทุกๆวันจันทร์ตอน 9.00 น.

                        2.2 ในส่วนของวารสาร (holding)

                    บริษัทจะส่งไฟล์ holding marc record (tag001,004,907,245) ทาง e-mail ผู้ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นให้แต่ละมหาวิทยาลัย add tag 851 (851 $a001$b004)  ของ local

            3. Download Virtue Client version 46.4.2 จาก http://uc.thailis.or.th/UCCustomerServices/logon/index.phpพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th