หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   17 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์บริการการศึกษา หน่วยประสานงาน มวล. กทม.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมภาษณ์นักศึกษาเอนทราน ของ ส.สหเวชฯ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

สัมภาษณ์ นักเรียนเข้า หลักสูตรสาธารณสุข 40 คน

                                 หลักสูตรกายภาพบำบัด 12 คน

                                 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 3 คน

                                 รวม                         55 คน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   นศ.กล้า ฉลาด จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้แสดงความสามารถ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th