หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ผดุงศักดิ์  สุขสอาด   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   15 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงขุนวาง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ และโครงการหลวง ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ ช่วยให้สามารถประเมินพฤติกรรมการทำงานและการเรียนรู้งานของนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา อีกทั้งเป็นการรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต่างๆ จากนักศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับฝึก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเชิงวิชาการต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ผลจากการไปนิเทศงานในครั้งนี้สามารถประเมินคุณภาพของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกสหกิจ รวมทั้งประเมินความพร้อมของตัวนักศึกษาทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ และพฤติกรรมบุคคลในการทำงานได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านการจัดการสถานเพาะชำ รวมทั้งพัฒนาหัวข้อวิจัยวิจัยระยะสั้นระหว่างสถานประกอบการ นักศึกา และอาจารย์ผู้นิเทศงานล่วงหน้าก่อนส่งนักศึกษาไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th