หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   16 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.เวชธานี, รพ.ตำรวจ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 3 โรงพยาบาล ได้แก่

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลตำรวจ รวมนักศึกษา 6 คน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบผลการออกสหกิจของนักศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำปัญหาที่ได้จากการนิเทศมาปรับปรุงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารุ่นต่อๆไปในการออกสหกิจศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th