หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กิตติพร  ศรีเพ็ชร   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   07 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   08 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    รู้ลึกเรื่องระบบการค้นคืนสารสนเทศ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

วันแรก ฟังการบรรยาย 4 เรื่อง ได้แก่
1) ระบบการค้นคืนสารสนเทศ
2) www & Digital Library
3) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จาก Google ถึง Web 2.0
4) สรรสารลุค : โปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย

วันที่สอง ฟังการบรรยาย 5 เรื่อง ได้แก่
1) ระบบการค้นคืนในห้องสมุด
2) ระบบดัชนี Subject Heading
3) ระบบดัชนีศัพท์สัมพันธ์ Thesaurus
4) เทคโนโลยี Text Mining
5) ประสบการณ์การพัฒนาระบบการค้นคืนสารสนเทศภาษาไทย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในภาพรวมของระบบการค้นคืนสารสนเทศทำให้สามารถปฏิบัติงานในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th