หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บุญเพ็ญ  ชูทอง   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   14 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ   จังหวัด  นนทบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    ภาพลักษณ์ห้องสมุดยุคใหม่ : สร้างสัมพันธภาพและความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

ช่วงเช้าเป็นการอภิปรายเรื่อง มิติใหม่ของการบริหารจัดการและดำเนินงานห้องสมุดที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง

วิทยากร ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเน้นห้องสมุดโรงเรียน เน้นเรื่องการสร้างห้องสมุดให้เข้มแข็ง ให้เด็กเข้าห้องสมุดให้มากกว่าการเสียเวลาไปโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความรู้ กรณีศึกษา ของโรงเรียนในเขตจังหวัดระยอง

วิทยากร รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม อภิปรายเกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย กล่าวเรื่องการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย การประเมินผลการบริการ, การประเมินผลบุคลากร, การประเมินผลอาคารสถานที่และบรรยากาศ, การประเมินผลระบบฐานข้อมูล, การประเมินผลคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศ

วิทยากร รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อภิปรายเกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน โดยให้ดูภาพที่ท่านได้ไปดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย และได้เน้นเรื่องการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า, เน้นความพึงพอใจ, การทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งห้องสมุดประชาชนมีผู้ใช้บริการหลากหลายประเภท

และวิทยากร คุณประดิษฐา ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) อภิปรายเกี่ยวกับห้องสมุดเฉพาะ ได้กล่าวถึงการบริการแบบทันใจ ไม่เผื่อเลือก,มองผู้ใช้บริการ (นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์) พัฒนาอาชีพได้อย่างไร, ดัชนีวรรณกรรม บทความทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ, ประสานกับห้องสมุดจริง, เชื่อมโยงเครือข่ายสืบค้นที่เดียวได้ผลการสืบค้นทุกแห่ง

ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ภาพและความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ

วิทยากร รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เน้นการทำงานของบรรณารักษ์ ต้องเป็นมากกว่าบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ในยุค KM ต้องจัดการความรู้ของตนเองให้เพิ่มเติมจากเดิมๆที่เป็นอยู่ ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตนเอง

วิทยากร ผศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เน้นเรื่องการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงง่าย บริการด้วยใจ จัดการด้วยสมอง

วิทยากร น.ส.ชุมภูนุช สุนทรนนท์ หัวหน้านงานพัฒนาบุคลากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน้นเรื่องห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุดของห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ฯ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการที่ได้ดูรูปห้องสมุดประชาชนออสเตรเลีย ที่วิทยากรนำมาให้ดู ได้เห็นว่า การบอกผู้ใช้บริการว่าหนังสือเล่มใด อยู่หมวดไหน ทำเป็นลักษณะดัชนี และบอกหมวดหนังสือ ซึ่งจะตรงใจผู้ใช้บริการมากกว่า คิดว่าจะนำแนวคิดนี้มาใช้ที่ศูนย์บรรณสารฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประเมินผู้ใช้บริการบนเว็บ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th