หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศน์ศรี  เสมียนเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2550    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Breastfeeding : First choice ,Best choice
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Breastfeeding : First choice ,Best choice ได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฝึกเทคนิคการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 1. ขยายองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2. ได้พัฒนาทักษะการช่วยเหลือในการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่

3. ได้เครือข่ายการสนับสนุนด้านการพัฒนาสมรรถนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. พัฒนาคลินิกการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ที่สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู

2. อบรม อสม.ให้เป็นแม่อาสา และฝึกทักษะแม่อาสาในชุมชนเพื่อช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวให้ได้อย่างน้อย 6 เดือน

3. สร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนบ้านศาลาบางปูพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th