หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   14 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   15 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์อนามัยที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการ ?พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม?
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

การทำเวทีประชาคมกับปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช จัดกลุ่มแบบลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ค้นหาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ปัญหา ขยะ 3 กลุ่ม ปัญหาเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็น 1 กลุ่ม ประเด็นการรักษาคลองน้อยให้ใสสะอาด 1 กลุ่ม การนำเสนอการแก้ไข แลกเปลี่ยนความรู้กันใน วันที่ 15 มิถุนายน 2550 การจัดการขยะมีโครงการแก้ไขปัญหาขยะเป็นโครงการถนนสวย ปลอดถังขยะ และมีการแยกขยะตั้งแต่ในบ้าน (ภูเก็ต กระบี่) เพราะการมีถังขยะหน้าบ้านเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของบางบ้าน เพราะส่งกลิ่น และไม่มีบ้านไหนรับผิดชอบ การนำข้อมูลจาก รุ่น 1 มาให้ รุ่นที่ 2 ได้ใช้ประโยชน์ เช่น การฝึกอบรมกลุ่มซานตาครอส (ซาเล้ง) ให้คัดแยกขยะโดยไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน  การร่วมมือกับบริษัทรับซื้อขยะ การฝึกกลุ่มซาเล้ง การประเมินผลงานการจัดการขยะโดยการแจ้งประกาศข้อมูลขยะก่อนเริ่มโครงการ กับ ในระหว่างดำเนินโครงการตามที่สาธารณะ กรณีเหตุรำคาญ ต้องใช้วิธีการประชุมหารือกับเจ้าของเรื่องโดยนำความรู้วิชาการที่ตรงเรื่อง พร้อมทั้งการแก้ไขให้เกิดผลประโยชน์ ต่อเจ้าของเรื่อง ก่อนจะใช้มาตรการกฎหมายเป็นกรณีสุดท้าย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1.นำข้อมูลมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาชุมชนกับสุขภาวะ โดยเฉพาะเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การจัดลำดับวิธีการและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

2. เทศบาลเมืองกระบี่ แจ้งขอรับนักศึกษา สหกิจสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมมาพัฒนาต่อเนื่องเป็นเอกสารประกอบการเรียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th