หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   13 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การบำบัดทางความและพฤติกรรมสำหรับพยาบาล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

แนวคิดทฤษฎีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม

ทฤษฎีการดูแลผู้มีความผิดปกติทางสุขภาพจิตและจิตเวช

การใช้เทคนิคการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ใหญ่และเด็ก

การฝึกปฏิบัติ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้มาใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาความคิดและพฤติกรรม เช่นผู้ที่ซึมเศร้า วิตกกังวลหรือผู้ที่มีปัญหาพฤติกรรม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การทำวิจัยจะสามารถช่วยให้ได้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับปัญหามากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th