หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ยุพเรศน์  พัลพัฒน์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 มิ.ย. 2550    ถึงวันที่   06 มิ.ย. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมวิทยาศาสตร์บริการ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการเตรียมสารละลาย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  วิธีการเตรียมสารละลาย หน่วยวัดและความเข้มข้นและการคำนวณ และเทคนิคการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเตรียมสาร   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  วิธีการเตรียมสารละลาย หน่วยวัดและความเข้มข้นและการคำนวณ และเทคนิคการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเตรียมสาร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เขียนโครงการจัดฝึกอบรมให้นักศึกษาหรือพนักงานที่สนใจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th