หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรชา  เลขาพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 พ.ค. 2550    ถึงวันที่   25 พ.ค. 2550
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์คอมพิวเตอร์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การสร้างและพัฒนาทีมงาน(Team Building & Team Development)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 มิ.ย. 2550


  เนื้อหา ?
  

1.       ความแตกต่างระหว่างบุคคลและมนุษย์พฤติกรรม (รู้เขารู้เรา)

2.       การบริหารอารมณ์ EQ

3.       ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

4.       ประโยชน์และอุปสรรคในการทำงานเป็นทีม

5.       การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทีมงานให้แข็งแกร่ง

6.       การสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

7.       การสื่อสารภายในทีมงานที่ดี

8.       การแก้ไขความขัดแย้งในทีมงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน การบริหารทีมงานในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาทีมงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th